สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเพื่อชี้แจงรายละเอียด โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสุรินทร์
       วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายพิชัย ไกรแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าพบนายประสาน บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ
       โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2563 – 2566 ) เป็นประตูระบายน้ำขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 บาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีพื้นที่ชลประทาน 4,680 ไร่

2

3

4