Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ฝายยางปอยเดิร อ.เมือง จ.สุรินทร์

 - งบประมาณก่อสร้าง 107.250 ล้านบาท

 - พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

 5 1

 2 3

 4 6