Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ฝายบ้านพะเนา อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

 - งบประมาณก่อสร้าง 80.000 ล้านบาท 

 - พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

 40 39

 38 49

 46 41