Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

ปีงบประมาณ 2560


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)

 

.........................................................................................................................................................................................

ปีงบประมาณ 2559


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)


>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)

 

.........................................................................................................................................................................................

ปีงบประมาณ 2558

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31  กันยายน 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31  สิงหาคม 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31  กรกฎาคม 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558)

 

.........................................................................................................................................................................................

 

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557)

 

>> รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)

 

>> รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานก่อสร้าง 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  รอบระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2556)