Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ร่วมการประชุมกิจกรรมการมีส่วนร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2
       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมกิจกรรมการมีส่วนร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมและพลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชชาติ นิยมตรง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โครงการชลประทานสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2564 – 2567 ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล ตั้งอยู่ที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2565 – 2568 ) ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตตำบลเทนมีย์ และพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10