Get Adobe Flash player

ผลงานก่อสร้าง สกก.8

Facebook Fanpage

Download โปรแกรม

chorme copy firefox copy reader copy winR copy

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ
       วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 มอบหมายให้ นายวสันต์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยด่านไอ จังหวัดศรีสะเกษ
       ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตั้งอยู่ที่ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ( 2559 - 2562 ) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลละลาย ตำบลรุง และตำบลชำให้มีระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค – บริโภค มีพื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร่

3

4

5

1

2